Psykisk diagnos en gardin för fysiska sjukdomar

Personer med främst schizofreni har mellan 12–15 år kortare livslängd än befolkningen i övrigt.

Icke diagnosticerade, kroppsliga sjukdomar är en av orsakerna till att personer med schizofreni har en förkortad livslängd. Foto: Flickr.


Den viktigaste orsaken är högre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar men också cancer som i sin tur delvis är orsakad av att sjukdomarna inte diagnosticeras i vården. Det skrivit Stockholms Läns Landsting (SLL) i en färsk rapport.

Rökning, stillasittande och ogynnsamma levnadsvillkor bidrar till ökad sjukdomsutveckling liksom biverkningar av antipsykotiska läkemedel.

Fysiska sjukdomar förkortar livslängden för schizofrenier

De kroppsliga sjukdomarna bland schizofrenier är underdiagnostiserade idag och därför inte behandlade. Endast 26 procent av de som avled till följd av hjärt-kärlsjukdomar hade fått en hjärt-kärldiagnos innan, jämfört med 44 procent i befolkningen i övrigt.

Då personer med schizofreni har mycket kontakt med sjukvården finns det däremot goda möjligheter till ökad diagnostik av sjukdomar. Däremot fokuserar vårdpersonal främst på behandlingsmetoder för schizofreni och glömmer därför bort andra undersökningsrutiner.

Öka uppmärksamheten på kroppen inte knoppen

Existerande vårdprogram innehåller rekommendationer till hur vården kan förebygga uppkomsten av sjukdomar genom regelbundet återkommande undersökningar, förebyggande läkemedelsbehandling och stöd till förändrade levnadsvanor.

Den här rapporten syftar till att öka kunskapen – och därmed ökad uppmärksamhet på – kroppsliga sjukdomar bland personer med långvariga psykiatriska tillstånd.